Leeswijzer MPGA 2023

Opbouw van het MPGA

Het MPGA bestaat uit drie delen, met daaraan voorafgaand een bestuurlijke samenvatting. Het volledige MPGA is een omvangrijk document. Het belangrijkst is deel A, waarin een overzicht wordt gegeven van de stand van zaken in de gebiedsontwikkelingen en de financiën. Dit deel is voorzien van een bestuurlijke samenvatting waarin alle belangrijke zaken aan de orde komen. Tevens zijn een aantal dashboards toegevoegd waaruit de belangrijkste programmatische en financiële indicatoren blijken.

Deel A bevatte tot voorheen de marktanalyse voortgang programmering. Hier wordt onderbouwd dat de programmering van de grondexploitaties aansluiting vindt bij de voorziene marktvraag. In dit MPGA 2023 is de marktanalyse integraal onderdeel van de Stedelijke Programmeringsrapportage Almere 2023 (SPR 2023), die als apart document is toegevoegd. Een samenvatting van de marktanalyse is in de bestuurlijke samenvatting van het MPGA opgenomen.

In deel B van het MPGA zijn de toelichtingen van de individuele grondexploitaties opgenomen. Deze zijn ook voorzien van een korte samenvatting met voortgangsindicatoren.

Deel C van het MPGA geeft nadere toelichtingen op de grondexploitaties. Die informatie is relevant voor lopende en toekomstige onderhandelingen met marktpartijen. Daarom is door het college geheimhouding opgelegd aan deel C.

Geheimhouding

Zoals altijd kent het MPGA een niet-openbaar deel. De delen A en B van het MPGA en de Stedelijke Programmeringsrapportage 2023. Deel C is niet openbaar.

In deel C is de toelichting per grondexploitatie aangevuld met vertrouwelijke informatie, bestaande uit onder meer specifieke informatie over kosten en opbrengsten en andere gevoelige informatie. Ook is in deel C specifieke informatie opgenomen over gesloten anterieure overeenkomsten met derden die vertrouwelijk is. Tenslotte komt de waardering van de MVA-gronden gedetailleerd aan bod in deel C.

Al deze informatie kan voor derden inzichten bieden in grondprijzen, investeringsbudgetten, onderhandelingen en prioritering van de gemeente. Wanneer deze gegevens openbaar worden, kan dit de onderhandelingspositie van de gemeente met derden schaden. Om die reden is deel C niet openbaar.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45