Grondexploitaties

510 Hogekant

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

Kosten (€)

485.982

918.237

-432.255

Opbrengsten (€)

1.242.013

979.804

-262.209

Winstuitname (€)

0

0

0

Woningbouw (aantallen geleverd)

0

0

0

Bedrijven (m²)

7.309

5.075

-2.234

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

0

0

0

 
De voortgang van het project is vertraagd. De uitgifte van één kavel van 2.234 m2 is doorgeschoven naar volgend jaar waardoor er minder opbrengsten zijn gerealiseerd dan begroot. De uitgifte is in 2022 vertraagd door enerzijds het “Didam-arrest” en anderzijds door het onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten in Almere poort.  
De kosten laten een overschrijding zien van € 0,43 miljoen ten opzichte van de begroting. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door de kosten van € 0,31 miljoen voor het onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten.

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

Eindwaarde (plansaldo) (€)

-11.800.803

-12.764.519

-963.716

Benodigd risicokapitaal (€)

438.856

354.540

84.316

Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

81%

80%

-1%

Woningbouw (totaal programma)

0

0

0

Bedrijven (m²)

144.813

144.818

5

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

14.123

14.123

0

Eindjaar

2029

2029

0

Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,96 miljoen tot € -12,76 miljoen Dit is voornamelijk veroorzaakt door het toevoegen van kosten die gemaakt zullen worden voor het onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten.
Het benodigd risicokapitaal is per saldo met € 0,08 miljoen gedaald tot € 0,35 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45