Grondexploitaties

403 Noorderplassen West

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

Kosten (€)

1.026.406

1.109.095

-82.689

Opbrengsten (€)

0

-297

-297

Winstuitname (€)

0

-7.134.264

7.134.264

Woningbouw (aantallen geleverd)

0

0

0

Bedrijven (m²)

0

0

0

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

0

0

0

 
De voortang van de kosten en opbrengsten grondexploitatie is gegaan zoals begroot en laat nagenoeg geen afwijking zien. Uit de berekening van de tussentijdse winstneming conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) blijkt dat voor Noorderplassen de winstuitname met € 7,13 miljoen gecorrigeerd moet worden.

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

Eindwaarde (plansaldo) (€)

58.241.675

62.386.501

4.144.825

Benodigd risicokapitaal (€)

11.780.613

16.442.950

-4.662.337

Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

78%

77%

-1%

Woningbouw (totaal programma)

2.963

2.907

-56

Bedrijven (m²)

0

0

0

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

30.239

30.239

0

Eindjaar

2027

2029

-2

Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 4,14 miljoen tot € 62,39 miljoen voordelig. De verbetering van het plansaldo wordt veroorzaakt door de correctie van de winstuitname.

Als de correctie van de winstuitname niet had plaatsgevonden was het plansaldo verslechterd met circa € 3 miljoen als gevolg van de stijging van de kosten voor het bouw- en woonrijp maken en doordat de plankosten hoger zijn geworden, vooral vanwege een langere looptijd van het project.

Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 4,66 miljoen tot € 16,44 miljoen Dit is grotendeels het gevolg van het aanpassen van het  projectmarktrisico. Er bestaat een reëel risico dat het huidige niveau van de grondopbrengsten gaat dalen als gevolg van zowel dalende VON-prijzen als stijging van met name de bouwkosten. Deze twee effecten versterken elkaar. Dit risico wordt apart in beeld gebracht bij de risicoparagraaf als projectmarktrisico in de geheime toelichting.

Het programma is afgenomen met 56 woningen doordat het verwachte aantal woningen bij de tender Isla Bonita met 50 naar beneden is bijgesteld. Daarnaast komen er 6 woningen minder bij het project Vier Kwadranten.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45