Grondexploitaties

267 Openbaar gebied

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

kosten (€)

1.847.005

2.606.302

-759.297

opbrengsten (€)

2.495.633

3.834.588

1.338.956

winstuitname (€)

0

0

0

woningbouw (aantallen geleverd)

60

116

56

bedrijven (m2)

0

490

490

kantoren (m2 bvo)

0

0

0

voorzieningen (m2 bvo)

16.151

14.246

-1.905

 
De grondexploitatie Openbaar Gebied kenmerkt zich door het telkens opnemen van nieuwe projecten en het afronden en afsluiten van projecten. In 2022 zijn er geen nieuwe projecten toegevoegd maar er zijn wel 4 projecten afgesloten, namelijk Jumbo Almere Haven, Esplanade, Kerk Youri Egorovweg en CAH Floriade.
In 2022 zijn er 116 woningbouwkavels uitgegeven, 56 meer dan begroot. Deze versnelling is veroorzaakt door de eerdere uitgifte van grond bij Leeghwaterhof dan was voorzien. Bij de bedrijventerreinen is in 2022 490 m² meer uitgegeven door een additionele grondverkoop in de Vaart 2. En voor de voorzieningen is er 1.905 m² minder gerealiseerd dan begroot. De belangrijkste reden hiervoor is de uitgifte Internationale campus Almere (ICA) in het Annapark van 6.726 m2 in plaats van 8.700m2.

Door de versnelling bij Leeghwaterhof en een hogere grondprijs bij het project Vomar-Sluis zijn de opbrengsten € 1,34 miljoen hoger dan begroot. De kosten laten een overschrijding zien van € 0,76 miljoen dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het afsluiten van diverse deelprojecten. Bij het afsluiten wordt de boekwaarde van deze projecten teruggebracht naar een nul-saldo. Dit wordt bereikt door het positieve resultaat van € 1,20 miljoen te storten in weerstandsvermogen. Deze storting wordt geboekt als een kostenpost onder overige kosten.

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

eindwaarde (plansaldo) (€)

1.496.515

264.608

-1.231.907

benodigd risicokapitaal (€)

97.828

88.683

9.145

voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

82%

94%

12%

woningbouw (totaal programma)

228

228

0

bedrijven (m2)

7.723

6.578

-1.145

kantoren (m2 bvo)

1.138

1.138

0

voorzieningen (m2 bvo)

554.613

552.809

-1.804

eindjaar

2024

2025

-1

Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 1,23 miljoen tot € 0,26 miljoen door het storten van de saldo’s van de afgesloten deelprojecten naar het weerstandsvermogen.
Het benodigd risicokapitaal is nagenoeg gelijk gebleven.
Het woningbouwprogramma is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar, bedrijventerreinen en voorzieningen zijn afgenomen met respectievelijk 1.145 m² bvo en1.804 m² bvo.
De looptijd is vertraagd met 1 jaar naar 2025.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45