Grondexploitaties

526 Stadstuinen

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

Kosten (€)

15.260.150

11.868.621

3.391.529

Opbrengsten (€)

33.809.610

36.721.734

2.912.124

Winstuitname (€)

0

-3.241.185

3.241.185

Woningbouw (aantallen geleverd)

352

402

50

Bedrijven (m²)

0

0

0

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

6.227

5.660

-567

 
In 2022 zijn er 402 woningbouwkavels uitgegeven, 50 meer dan begroot door een versnelling in de gronduitgifte in EKO. Het voorzieningenprogramma heeft echter een vertraging opgelopen. Per saldo heeft dit geleid tot een overschrijding aan de opbrengstenkant van € 2,91 miljoen

De kosten laten een onderschrijding zien van € 3,39 miljoen Dit is het gevolg van een vertraging in uitvoerende werkzaamheden in de vier deelgebieden OKW, OKO, EKO en EKN.

Het risicokapitaal van de grondexploitatie Stadstuinen is sterk toegenomen wat leidt tot een correctie van de winstuitname van € 3,24 miljoen  

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

Eindwaarde (plansaldo) (€)

121.388.664

113.289.041

-8.099.623

Benodigd risicokapitaal (€)

56.860.874

76.843.059

-19.982.185

Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

39%

44%

5%

Woningbouw (totaal programma)

4.000

4.000

0

Bedrijven (m²)

41.640

41.640

0

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

82.571

82.571

0

Eindjaar

2029

2032

-3

Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 8,1 miljoen tot € 113,29 miljoen voordelig.
Een grote toename van de kosten en een minder grote toename van de opbrengsten heeft per saldo geleid tot een verslechtering van het resultaat. De kosten zijn met name toegenomen door een bijstelling van de kosten voor het bouw- en woonrijpmaken van de deelgebieden. Daartegenover zijn de grondopbrengsten licht toegenomen ten gevolge van een correctie op de grondprijzen in het MPGA 2022.

Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 19,98 miljoen tot € 76,84 miljoen Dit is met name het gevolg van het projectmarktrisico dat gestegen is. De kans is namelijk groot dat het huidige grondprijzenniveau gaat dalen door dalende VON prijzen met daarbij stijgende bouwkosten. Dit risico wordt apart in beeld gebracht bij de risicoparagraaf als projectmarktrisico in de geheime toelichting.

Het programma is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Door een stagnerende woningbouwmarkt is de looptijd vertraagd met 3 jaar naar 2032.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45