Grondexploitaties

918 NOGW Poort

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

Kosten (€)

8.081.536

2.953.388

5.128.147

Opbrengsten (€)

8.024.529

2.953.388

-5.071.141

Winstuitname (€)

0

0

0

Woningbouw (aantallen geleverd)

0

0

0

Bedrijven (m²)

0

0

0

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

0

0

0

 
De voortgang van het project is vertraagd. Er zijn minder kosten (€ 5,13 miljoen) gemaakt, en daarmee is er minder doorbelast aan de betrokken projecten (€ 5,07 miljoen).

Oorzaken hiervan zijn de vertraging in de uitvoering van de busbaan 490, realisatie waterhuishouding, rioleringswerkzaamheden en de afrondende groenwerkzaamheden langs de Godendreef. De werkzaamheden en het resterende budget voorbereiding en toezicht (V&T) zijn doorgeschoven naar 2023 en verder.

De investeringen volgen grotendeels de ontwikkelingen in Poort.

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

Eindwaarde (plansaldo) (€)

2.337

-1

-2.338

Benodigd risicokapitaal (€)

4.955.824

4.252.701

703.123

Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

82%

81%

-1%

Woningbouw (totaal programma)

0

0

0

Bedrijven (m²)

0

0

0

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

0

0

0

Eindjaar

2027

2028

-1

In de NOGW Poort wordt geen bouwprogramma gerealiseerd, maar een programma aan hoofd-infrastructurele werken.
De kosten die zijn gemaakt voor het realiseren van de benodigde bovenwijkse infrastructuur worden doorbelast aan de betrokken grondexploitaties. Daarbij geldt dat de doorbelasting gelijk is aan de kosten die zijn gemaakt. Het saldo van de NOGW sluit hiermee elk jaar nagenoeg op ‘nul’. Dit geldt ook voor de toekomstige kosten. Als deze stijgen of dalen zal de doorbelasting naar de betrokken grondexploitaties ook worden bijgesteld om weer op ‘nul’ te sluiten. Dit maakt dan ook dat het plansaldo van de grondexploitatie NOGW Poort gelijk is gebleven (€ 0 miljoen).
In 2022 zijn de investeringsramingen geactualiseerd en vanwege gestegen prijzen zijn die € 4,18 miljoen hoger geraamd. Aan de opbrengstenkant is de doorbelasting ook naar boven bijgesteld om weer op ‘nul’ te sluiten.
Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 0,70 miljoen tot € 4,25 miljoen Het risicobedrag voor busbaan 490 is komen te vervallen, en de uitkomst van de definitieve gunning is verwerkt in de grondexploitatie.
Door de vertraging van de investeringen is de looptijd is verlengd met 1 jaar naar 2028.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45