Deel A: Totaalbeeld gebiedsontwikkelingen

Kosten in de voorbereidingsfase en overige onderwerpen

Voorbereidingskosten zijn kosten ten behoeve van voorbereiding van de ontwikkeling van grondposities van de gemeente om te komen tot een ontwikkelplan. Daarbij moet worden voldaan aan de volgende criteria:

  • Er is sprake van een ruimtelijk/stedenbouwkundig project, gericht op exploitatie van grond.
  • Er is sprake van een externe initiatiefnemer dan wel een bestuurlijke wens op stedelijk gebied.
  • Er zijn geen andere dekkingsmiddelen om de initiële kosten van het project af te dekken.
  • Er bestaat een redelijke verwachting dat het project uiteindelijk leidt tot grondverkoop of grondexploitatie.

Conform de BBV-regels kunnen deze voorbereidingskosten voor een periode van vijf jaar worden opgenomen op de balans onder de immateriële vaste activa. Op het moment dat een project uit de voorfase daadwerkelijk doorgaat doordat het ontwikkelplan met grondexploitatie door de Raad wordt vastgesteld, worden deze voorbereidende kosten toegevoegd aan de betreffende grondexploitatie. Wanneer een project uit de voorfase uiteindelijk niet doorgaat, worden de kosten ten laste van het weerstandvermogen gebracht.

Onderstaand een beknopt overzicht van de mutaties gedurende 2022. Voor een gedetailleerde toelichting per project wordt verwezen naar deel C van het MPGA.

Afwikkeling naar grondexploitatie

In 2022 zijn met de vaststelling van het ontwikkelingsplan Olympuspark (RV-46/2022) de gemaakte voorbereidingskosten van €0,24 mln. onderdeel geworden van de vastgestelde grondexploitatie Olympuspark. Met de vaststelling van het ontwikkelingsplan en grondexploitatie zijn er circa 14 ha Leisure kavels en 2 ha sportvoorzieningen toegevoegd aan het MPGA 2023.

Niet haalbare projecten

In 2022 is op basis van besluitvorming door de raad over de projectopdracht Pampushout gewerkt aan het ontwikkelingsplan voor 850 woningen. In het coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen dat Pampushout gedurende deze bestuursperiode niet wordt ontwikkeld. Als gevolg hiervan is het project aangehouden tot na deze bestuursperiode. De gemaakte voorbereidingskosten worden afgeschreven.

Lopende en nieuwe projecten

Op dit moment zijn er dertien lopende projecten (waarvan zes nieuwe) met een totaal aan gemaakte kosten van circa € 1,5 miljoen. Met deze projecten zijn ca. 4.000 – 4.800 woningen en andere programma (onderwijs, leisure, supermarkt) in voorbereiding.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45