Grondexploitaties

408 Vogelhorst fase II

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

Kosten (€)

5.886.446

174.259

5.712.187

Opbrengsten (€)

1.554.861

1.703.989

149.128

Winstuitname (€)

0

-1.310.852

1.310.852

Woningbouw (aantallen geleverd)

0

0

0

Bedrijven (m²)

0

0

0

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

0

0

0

 
De voortgang van het project is vertraagd ten opzichte van de begroting. Er zijn € 5,71 miljoen minder kosten en € 0,15 miljoen meer opbrengsten gerealiseerd dan begroot.
Aan de kostenkant is een deel van de investeringen (de terreinafwerking) in het zuidelijk gedeelte van Vogelhorst doorgeschoven naar 2023 omdat de bouw van de zelfbouw kavels langer duurt dan verwacht. In 2022 zijn er meer grondopbrengsten ontvangen dan begroot. Dit komt o.a. vanwege een boete die opgelegd is aan een partij voor het doorverkopen van een kavel.
Het risicokapitaal van de grondexploitatie is sterk toegenomen (zie tabel hieronder). Dit leidt tot een correctie van de winstuitname van € 1,31 miljoen

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

Eindwaarde (plansaldo) (€)

6.282.132

6.282.132

-420.909

Benodigd risicokapitaal (€)

506.034

506.034

380.871

Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

62%

62%

3%

Woningbouw (totaal programma)

274

274

-5

Bedrijven (m²)

0

0

0

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

0

0

0

Eindjaar

2027

2027

0

Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 3,24 miljoen tot € 9,52 miljoen voordelig. Deze verbetering komt grotendeels doordat de begrote verwervingskosten lager zijn en door de toename van de grondwaarde per m².

Het risicokapitaal is gestegen met € 4,88 miljoen tot € 5,97 miljoen Dit is grotendeels het gevolg van het aanpassen van het  projectmarktrisico. Er bestaat een reëel risico dat het huidige niveau van de grondopbrengsten gaat dalen als gevolg van zowel dalende VON-prijzen als stijging van met name de bouwkosten. Deze twee effecten versterken elkaar. Dit risico wordt apart in beeld gebracht bij de risicoparagraaf als projectmarktrisico in de geheime toelichting.

Het programma van woningen is met één verminderd omdat het inrichtingsplan definitief is gemaakt. Deze woning wordt volgens het inrichtingsplan weer opgeteld bij het de Materiële Vaste Activa (complex 414).

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45