Grondexploitaties

405 Nobelhorst

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

kosten (€)

65.124.794

65.184.062

-59.268

opbrengsten (€)

48.409.636

30.818.653

-17.590.983

winstuitname (€)

0

-5.418.802

5.418.802

woningbouw (aantallen geleverd)

434

258

-176

bedrijven (m2)

0

0

0

kantoren (m2 bvo)

0

0

0

voorzieningen (m2 bvo)

0

0

0

 

In 2022 zijn de gerealiseerde kosten nagenoeg gelijk aan de begroting. De gerealiseerde opbrengsten in 2022 zijn € 17,59 miljoen lager dan begroot.
De uitgifte van de woningbouwkavels is in 2022 vertraagd. De begrote opbrengsten zijn derhalve niet volledig gerealiseerd. De belangrijkste reden van het afwijken van de begroting zijn de langere doorlooptijden van nutspartijen wat doorwerkt in de oplevering van bouwrijpe grond door de gemeente.

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

Eindwaarde (plansaldo) (€)

125.187.717

117.535.541

-7.652.176

Benodigd risikokapitaal (€)

67.658.165

115.401.448

-47.743.283

Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

31%

40%

9%

Woningbouw (totaal programma)

4.262

4.266

4

Bedrijven (m²)

14.032

14.032

0

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

25.993

27.302

1.309

Eindjaar

2031

2031

0

Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 7,65 miljoen tot € 117,54 miljoen voordelig.

Het lagere plansaldo is het gevolg van hogere kosten in de grondexploitatie. De kosten voor het bouw- en woonrijp maken vallen hoger uit door de gestegen prijzen, de investeringen zijn geïndexeerd met hogere percentages dan waar in het MPGA 2022 rekening mee is gehouden. Tevens is er extra budget voor de zandophoging in de grondexploitatie opgenomen op basis van de actuele ramingen. In het verlengde hiervan zijn ook de VTU kosten opgehoogd. In het kader van de verwerving van de gronden zijn contractuele afspraken gemaakt, o.a. met betrekking tot de indexatie van het overeengekomen bedrag op basis van de CPI-index. Door de hoge CPI-index van vorig jaar zijn de verwervingskosten hoger uitgevallen.

Doordat de investeringen, onder andere  door de prijsstijgingen hoger worden, is ook de bijdrage aan de Nota Omslag Grote Werken (NOGW Hout) vanuit de grondexploitatie Nobelhorst toegenomen.
De opbrengsten zijn ook gestegen. Deze stijging wordt voornamelijk verklaard door hogere grondopbrengsten die zijn opgenomen voor de PO kavels in Nobelhorst.
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 47,74 miljoen tot € 115,40 miljoen Dit is grotendeels het gevolg van het aanpassen van het  projectmarktrisico. Er bestaat een reëel risico dat het huidige niveau van de grondopbrengsten gaat dalen als gevolg van zowel dalende VON-prijzen als stijging van met name de bouwkosten. Deze twee effecten versterken elkaar. Dit risico wordt apart in beeld gebracht bij de risicoparagraaf als projectmarktrisico in de geheime toelichting.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45