Grondexploitaties

108 De Laren & De Wierden

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

kosten (€)

1.795.536

1.547.106

248.430

opbrengsten (€)

5.521.244

5.804.842

283.598

winstuitname (€)

0

1.365.792

-1.365.792

woningbouw (aantallen geleverd)

26

27

1

bedrijven (m2)

0

0

0

kantoren (m2 bvo)

0

0

0

voorzieningen (m2 bvo)

0

0

0

 
In 2022 zijn er 27 woningbouwkavels uitgegeven, 1 meer dan begroot. Dit betreft een particulier opdrachtgeverschap (PO) bouwkavel waarvan het verkooptraject sneller is doorlopen.
Door de versnelde uitgifte zijn er meer grondopbrengsten gerealiseerd. De kosten laten een onderschrijding zien van € 0,25 miljoen door een vertraging in de investeringen.

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

eindwaarde (plansaldo) (€)

3.667.186

1.585.694

-2.081.492

benodigd risicokapitaal (€)

431.851

202.622

229.229

voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

87%

96%

9%

woningbouw (totaal programma)

678

678

0

bedrijven (m2)

0

0

0

kantoren (m2 bvo)

0

0

0

voorzieningen (m2 bvo)

5.969

5.991

22

eindjaar

2024

2024

0

Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 2,08 miljoen tot € 1,59 miljoen De geboekte winstuitname van € 1,37 miljoen heeft een drukkend effect heeft op het saldo van het project. Zonder de winstafdracht zou het plansaldo met € 0,71 miljoen zijn verslechterd. De verslechtering wordt met name veroorzaakt door de gestegen prijzen en meerwerk bij het woonrijp maken van Veld C in de Laren.

Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 0,23 miljoen tot € 0,2 miljoen Dit is vooral toe te schrijven aan het wegvallen van één risico dat was opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45