Grondexploitaties

189 Overgooi

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

Kosten (€)

743.590

8.840.562

-8.096.972

Opbrengsten (€)

3.732.728

9.806.004

6.073.276

Winstuitname (€)

0

1.695.961

-1.695.961

Woningbouw (aantallen geleverd)

8

21

13

Bedrijven (m²)

0

0

0

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

0

0

0

 

De voortgang van het project is in 2022 versneld ten opzichte van de begroting.
In 2022 zijn er 13 kavels meer uitgegeven dan begroot. De kosten laten een overschrijding zien van € 8,1 miljoen en de opbrengsten laten een overschrijding zien van € 6,1 miljoen De reden van de kostenoverschrijding is het overhevelen van grond uit de strategische voorraad (MVA-gronden, complex 188) naar de grondexploitatie Overgooi (complex 189).

De voortgang van het project leidt ertoe dat er in 2022 een winst is afgedragen van € 1,7 miljoen De winstuitname wordt niet begroot.

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

Eindwaarde (plansaldo) (€)

5.546.395

17.055.925

11.509.530

Benodigd risicokapitaal (€)

133.251

4.961.798

-4.828.547

Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

87%

79%

-8%

Woningbouw (totaal programma)

196

240

44

Bedrijven (m²)

0

0

0

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

0

0

0

Eindjaar

2027

2029

-2

Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 11,5 miljoen tot € 17,1 miljoen De geboekte winstuitname van € 1,7 miljoen heeft een drukkend effect op het saldo van het project. Zonder de winstafdracht zou het plansaldo met ca. € 13,2 miljoen zijn verbeterd.

De grondexploitatie is voornamelijk verbeterd door het overhevelen van grond uit de strategische voorraad naar de grondexploitatie. Het programma woningbouw neemt hiermee met 44 woningen toe, de kosten en opbrengsten zijn eveneens toegenomen en hierdoor is de voortgang realisatie van het project gedaald met 8%.  

Vanwege het toegevoegde programma woningbouw is een projectmarktrisico toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat benodigde risicokapitaal is toegenomen met € 4,8 miljoen

De looptijd van de grondexploitatie is vanwege de toename van het programma met 2 jaar verlengd naar 2029.  

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45