Grondexploitaties

208 Campus Windesheim

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

kosten (€)

955.390

844.392

110.998

opbrengsten (€)

0

0

0

winstuitname (€)

0

0

0

woningbouw (aantallen geleverd)

0

0

0

bedrijven (m2)

0

0

0

kantoren (m2 bvo)

0

0

0

voorzieningen (m2 bvo)

0

0

0

 
In 2022 is er geen gronduitgifte geweest.

De kosten laten een onderschrijding zien van € 0,11 miljoen en de opbrengsten laten geen verschil zien. De onderschrijding betreft de planontwikkelingskosten en is het gevolg van een vertraging in het maken van het inrichtingsplan.

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

eindwaarde (plansaldo) (€)

16.314.185

15.048.729

-1.265.456

benodigd risicokapitaal (€)

1.700.706

1.818.273

-117.567

voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

0%

3%

3%

woningbouw (totaal programma)

1.250

1.250

0

bedrijven (m2)

0

0

0

kantoren (m2 bvo)

0

0

0

voorzieningen (m2 bvo)

25.400

25.400

0

eindjaar

2028

2028

0

Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 1,27 miljoen tot € 15,05 miljoen voordelig. Dit wordt veroorzaakt door het bijstellen van de kosten t.b.v. bouw- en woonrijp maken en het uitbreiden van het plangebied met de Hospitaalpromenade (voorheen Wandellaan genoemd) waarvoor kosten zijn toegevoegd van € 0,7 miljoen. Deze kosten werden hiervoor gedragen door de grex Verspreide Percelen (complex 268) en zijn overgedragen o.b.v. een besluit in het PSO dd. 16 december 2022.

Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 0,12 miljoen tot € 1,82 miljoen door het toevoegen van een vertragingsrisico. De voortgang in realisatie is gestegen met 3%. Het programma is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Het eindjaar is gelijk gebleven.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45