Grondexploitaties

522 Duin

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

Kosten (€)

14.616.472

9.153.452

5.463.020

Opbrengsten (€)

12.381.626

12.512.694

131.068

Winstuitname (€)

0

-1.681.909

1.681.909

Woningbouw (aantallen geleverd)

221

220

-1

Bedrijven (m²)

0

0

0

Kantoren (m² bvo)

20.000

20.000

0

Voorzieningen (m² bvo)

4.200

4.200

0

 

De voortgang van het project is in 2022 vertraagd ten opzichte van de begroting. Er zijn € 5,46 miljoen minder kosten en € 0,13 miljoen meer opbrengsten gerealiseerd dan begroot.
Aan de kostenkant is een deel van de investeringen doorgeschoven naar 2023 en verder.  
Aan de opbrengstenkant is er in 2022 meer grondopbrengsten ontvangen dan begroot. Dit betreft een indexatie van de grondopbrengsten conform contract. Daarnaast is de gronduitgifte van één particulier opdrachtgeverschap (PO) bouwkavel in Noorderduin vertraagd.

Het risicokapitaal van de grondexploitatie Kustzone Poort is sterk toegenomen (zie tabel hieronder). Dit leidt tot een correctie van de winstuitname van € 1,68 miljoen  

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

Eindwaarde (plansaldo) (€)

39.084.086

36.575.236

-2.508.850

Benodigd risicokapitaal (€)

33.410.642

49.076.997

-15.666.355

Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

52%

54%

2%

Woningbouw (totaal programma)

3.012

3.012

0

Bedrijven (m²)

0

0

0

Kantoren (m² bvo)

83.500

83.500

0

Voorzieningen (m² bvo)

49.160

49.160

0

Eindjaar

2031

2032

-1

Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 2,51 miljoen tot € 36,58 miljoen voordelig.
De kosten voor bouw- en woonrijp maken zijn gestegen als gevolg van prijsontwikkelingen.
Daarnaast zijn er meer plankosten benodigd om de verschillende functies die in het gebied komen fysiek en contractueel goed op elkaar af te stemmen.
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 15,67 miljoen tot € 49,08 miljoen Dit is grotendeels het gevolg van het aanpassen van het  projectmarktrisico. Er bestaat een reëel risico dat het huidige niveau van de grondopbrengsten gaat dalen als gevolg van zowel dalende VON-prijzen als stijging van met name de bouwkosten. Deze twee effecten versterken elkaar. Dit risico wordt apart in beeld gebracht bij de risicoparagraaf als projectmarktrisico in de geheime toelichting.

De overige effecten bestaan uit de gecorrigeerde winstuitname en de faseringseffecten.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45