Grondexploitaties

923 NOGW Hout

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

Kosten (€)

4.722.336

1.187.380

3.534.956

Opbrengsten (€)

4.786.878

1.187.380

-3.599.498

Winstuitname (€)

0

0

0

Woningbouw (aantallen geleverd)

0

0

0

Bedrijven (m²)

0

0

0

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

0

0

0

 

De voortgang van het project is vertraagd. De kosten laten een onderschrijding zien van € 3,53 miljoen en de opbrengsten laten een onderschrijding zien van € 3,60 miljoen doordat er minder is doorbelast aan de betrokken projecten.  
Oorzaken hiervan zijn de vertraging in de uitvoering van grond -en zandwerken, de aanleg van de eerste fase van de busbaan in Nobelhorst, de aanleg van de hoofdfietspaden en de aanleg van het hoofdrioolgemaal. Daarnaast zijn de verwervingskosten lager uitgevallen dan was begroot. De werkzaamheden en het resterende budget voorbereiding en toezicht (V&T) zijn doorgeschoven naar 2023.
De investeringen volgen grotendeels de ontwikkelingen in Nobelhorst, Twentsekant en Oosterwold.

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

Eindwaarde (plansaldo) (€)

-587

-5

582

Benodigd risicokapitaal (€)

4.877.261

14.858.117

-9.980.856

Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

29%

29%

0%

Woningbouw (totaal programma)

0

0

0

Bedrijven (m²)

0

0

0

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

0

0

0

Eindjaar

2030

2030

0

Het plansaldo van de grondexploitatie is gelijk gebleven met € 0 miljoen

De kosten die zijn gemaakt voor het realiseren van de benodigde bovenwijkse infrastructuur worden doorbelast aan de betrokken grondexploitaties. Daarbij geldt dat de doorbelasting gelijk is aan de kosten die zijn gemaakt. Het saldo van de NOGW sluit hiermee elk jaar nagenoeg op ‘nul’. Dit geldt ook voor de toekomstige kosten. Als deze stijgen of dalen zal de doorbelasting naar de betrokken grondexploitaties ook worden bijgesteld om weer op ‘nul’ te sluiten.

In 2022 zijn de investeringsramingen geactualiseerd en vanwege gestegen prijzen zijn die € 2,96 miljoen dan geraamd.Aan de opbrengstenkant is de doorbelasting ook naar boven bijgesteld om weer op ‘nul’ te sluiten.
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 9,98 miljoen tot € 14,86 miljoen

Via NOGW Hout wordt geen bouwprogramma gerealiseerd, maar een programma aan hoofd-infrastructurele werken.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45