Grondexploitaties

391 Stripheldenbuurt

Deze grondexploitatie sluit op 31 december 2022 met een positief resultaat van € 68,50 miljoen Dit is ten bate gekomen van het weerstandsvermogen.
Om de grondexploitatie Stripheldenbuurt per 31 december 2022  te kunnen afsluiten is budget voor de resterende werkzaamheden ad. € 1,13 miljoen en grondopbrengsten ad. € 2,27 miljoen geraamd in het complex 268 Verspreide Percelen.

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

Kosten (€)

535.427

239.743

295.684

Opbrengsten (€)

116.000

149.640

33.640

Winstuitname (€)

0

482.203

-482.203

Woningbouw (aantallen geleverd)

0

0

0

Bedrijven (m²)

800

696

-104

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

0

0

0

 
Door een vertraging in de bouw van de WIKI houses is de terreinafwerking in 3T9 vertraagd. Daarom zijn in 2022 minder kosten gemaakt dan begroot.
Met de laatste winstuitname van € 0,48 miljoen wordt dit project vier jaar eerder afgesloten dan verwacht.

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

Eindwaarde (plansaldo) (€)

1.716.434

0

-1.716.434

Winstuitname

68.502.462

68.020.258

482.204

Complexresultaat

70.218.896

68.020.258

2.198.637

Benodigd risicokapitaal (€)

351.574

0

351.574

Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

99%

100%

1%

Woningbouw (totaal programma)

2.402

2.402

0

Bedrijven (m²)

32.827

16.829

-15.998

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

4136

4136

0

Eindjaar

2027

2023

4

Het project wordt afgesloten met een complexresultaat van € 68,50 miljoen positief.
Het budget van € 1,13 miljoen voor de resterende werkzaamheden en € 2,27 miljoen voor de restende grondopbrengsten zijn geraamd in de verzamelgrondexploitatie 268 Verspreide Percelen. Er is een winst van € 0,48 miljoen in 2022 genomen. Deze laatste uitname van de winst betekent dat de boekwaarde, tevens eindewaarde, sluit op nul.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45