Programmeringsrapportage Complete Stad

Inleiding

In de kadernota Grondbeleid is de “Bestuurlijke sturingsrapportage voor de stedelijke programmering” geïntroduceerd als nieuw sturingsinstrument voor het uitvoeren van beleid binnen gebiedsontwikkelingen. Het sturen kan dan plaatsvinden op ‘programmatisch’ niveau: er wordt gestuurd op het totale programma en niet op individuele ontwikkelingen. Zolang het totale programma voldoet aan het beleid, dan kan in de concrete gebieden en ontwikkelingen bekeken worden hoe het voor het gebied specifieke programma uitgevoerd kan worden.

Ieder jaar rapporteren we over de lopende gebiedsontwikkelingen. Enerzijds doen we dit financieel via het Meerjaren Perspectief Gebiedsontwikkelingen Almere (MPGA), anderzijds op programmatisch niveau via zowel het Stedelijk Woningbouwprogramma Almere (SWPA) als deze Programmeringsrapportage Complete Stad (PCS). In het MPGA wordt aangegeven welke kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd als gevolg van het uitvoeren van gebiedsontwikkelingsprojecten en wordt een doorkijk gegeven welke kosten en opbrengsten er nog te verwachten zijn in de resterende looptijd van de lopende grondexploitaties. In het SWPA wordt aangegeven welke woningen nu in de gebiedsontwikkelingen zijn opgenomen, hoeveel woningen er nog nodig zijn om te kunnen voldoen aan de (markt)behoefte en waar/wanneer deze woningen opgeleverd moeten worden. In de PCS gaat het om het compleet maken van zowel de bestaande als de nieuwe stad. Het gaat dan om het inzichtelijk maken welke ingrepen in de fysieke leefomgeving nodig zijn om Almere een stad te laten zijn waarbij het voorzieningenniveau, de werkgelegenheid en kwaliteit van de publieke ruimte aansluit bij de behoefte. De SWPA en de PCS zijn in die zien complementair aan elkaar.

Het SWPA en de PCS vormen ook de verantwoording voor de afzetbaarheid van de programmering die in de lopende grondexploitaties is opgenomen. Uit beide documenten wordt duidelijk dat de programmering in de projecten aansluit bij zowel de marktbehoefte, als de beleidsmatige behoefte. Daar waar deze niet op elkaar aansluiten, dan zal voor de woningbouw in het SWPA voorstellen voor bijsturing worden gedaan en in de PCS voor het voorzieningenniveau.  

Voor dit jaar geldt dat 2 van de 3 documenten tegelijkertijd naar de raad gezonden kunnen worden. Het SWPA wordt momenteel geactualiseerd, maar is nog niet gereed voor besluitvorming. Er is daarom nog voor een laatste keer in deze PCS ook een verantwoording opgenomen voor de afzetbaarheid van de woningbouwprogrammering opgenomen. Over de voortgang van de gebiedsontwikkelingen wordt de raad ieder kwartaal op de hoogte gehouden middels een kwartaalrapportage, waarin voor woningbouw en het bouwen van een complete stad wordt aangegeven wat in het voorgaande kwartaal is gerealiseerd en vanuit het grondbedrijf wordt aangegeven wat de financiële verwachtingen zijn ten aanzien van de oplevering van programma in ruimtelijke projecten. In 2024 is de verwachting dat het MPGA, het SWPA en de PCS tegelijk aan de raad aangeboden kunnen worden.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45