Grondexploitaties

521 Homeruswartier

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

Kosten (€)

2.326.715

1.129.633

1.197.082

Opbrengsten (€)

763.526

311.750

-451.776

Winstuitname (€)

0

-38.713

38.713

Woningbouw (aantallen geleverd)

3

2

-1

Bedrijven (m²)

0

0

0

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

0

0

0

 
De voortgang van het project is vertraagd ten opzichte van de begroting.
De bouw van het gebouw T4/T5 is vertraagd waardoor de investeringen zoals bijvoorbeeld de terreinafwerking in het openbare gebied vertragen. Daarnaast heeft de voorbereidingsfase (aanbesteding) voor de aanleg van de 5 voetgangersbruggen langer geduurd, met als gevolg vertraging in de aanleg van deze voetgangersbruggen.
De opbrengsten zijn lager doordat de levering van gronduitgifte voor één particulier opdrachtgever (PO) kavel is vertraagd. Dit wordt nu in 2023 verwacht.

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

Eindwaarde (plansaldo) (€)

1.316.825

1.054.255

-262.570

Benodigd risicokapitaal (€)

161.374

139.532

21.842

Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

99%

99%

0%

Woningbouw (totaal programma)

3.199

3.199

0

Bedrijven (m²)

0

0

0

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

11.366

11.366

0

Eindjaar

2024

2024

0

Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,26 miljoen tot € 1,05 miljoen voordelig.
De verslechtering is voornamelijk het gevolg van prijsstijgingen bij de kosten voor het bouw- en woonrijp maken.  
Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 0,02 miljoen tot € 0,14 miljoen als gevolg van kleine wijzigingen in de risico’s.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45