Grondexploitaties

803 De Vaart 4-6

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

verschil

activatie

incl. MVA

werkelijk

MVA

(excl. MVA)

Kosten (€)

1.667.013

13.470.145

-11.803.132

232.046

-12.035.178

Opbrengsten (€)

446.919

3.587.181

3.140.262

55.671

3.084.591

Winstuitname (€)

0

4.074.835

-4.074.835

-4.074.835

0

Woningbouw (aantallen geleverd)

0

0

0

0

0

Bedrijven (m²)

0

1.503

1.503

0

0

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

0

0

0

0

0

 
De voortgang van het project is in 2022 beter gegaan dan begroot. Er is één kavel versneld uitgegeven van 1.503 m2 . De opbrengsten laten een overschrijding zien van € 3,14 miljoen Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door het overboeken van de historische grondopbrengsten van € 3,08 miljoen vanwege de activatie van de MVA-gronden. De overige € 0,06 miljoen zijn diverse kleine verschillen.

De kosten laten een overschrijding zien van € 11,80 miljoen Het verschil is voornamelijk het gevolg van het overboeken van de historische boekwaarde bij het activeren van de MVA-gronden (kolom activatie MVA). De werkelijk kosten zijn € 0,23 lager dan begroot, dit is veroorzaakt doordat het bouwrijp maken van de landschapszone later is gestart dan gepland.

Vanwege de voortgang van het project is er in 2022 een tussentijdse winst afgedragen van € 4,07 miljoen De winstuitname wordt niet begroot.

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

verschil

activatie

incl. MVA

werkelijk

MVA

(excl. MVA)

Eindwaarde (plansaldo) (€)

-2.260.816

14.963.019

17.223.835

-4.585.777

21.809.612

Benodigd risicokapitaal (€)

542.057

691.060

-149.003

30.715

-179.718

Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

71%

54%

-17%

0

0

Woningbouw (totaal programma)

0

0

0

0

0

Bedrijven (m²)

211.423

442.859

231.436

1.499

229.937

Kantoren (m² bvo)

0

0

0

0

0

Voorzieningen (m² bvo)

340.330

340.263

-67

-67

0

Eindjaar

2030

2030

0

0

0

Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 17,22 miljoen tot € 14,96 miljoen doordat in 2022 is besloten (RV-67/2022) 23 ha. uitgeefbaar plangebied vanuit de portefeuille MVA-gronden (De Vaart 4-6 complex 809) aan het exploitatiegebied van grondexploitatie De Vaart 4-6 (complex 803) toe te voegen.

De voortgang in realisatie is hierdoor gedaald met 17% doordat er een lagere verhouding is tussen gerealiseerd en nog te realiseren kosten en opbrengsten. Het benodigde risicokapitaal stijgt door de toevoeging van investeringen voor de MVA-gronden.

Het programma bedrijventerreinen is toegenomen met 231.436 m² en de voorzieningen zijn afgenomen met 67 m² bvo.

Het eindjaar is gelijk gebleven.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45