Grondexploitaties

385 De Evenaar - Indische buurt

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

kosten (€)

378.290

783.373

-405.083

opbrengsten (€)

3.900

1.531.531

1.527.631

winstuitname (€)

0

343.084

-343.084

woningbouw (aantallen geleverd)

0

224

224

bedrijven (m2)

0

0

0

kantoren (m2 bvo)

0

0

0

voorzieningen (m2 bvo)

12

31

19

 
De oorlogscrisis in Oekraïne heeft geleid tot een grote vluchtelingenstroom. Om aan de verdere vraag naar noodopvang te kunnen voldoen zijn 224 tijdelijke woningen gerealiseerd op de kavel 3KNS. Het realiseren van tijdelijke woningbouw voor een periode van maximaal 10 jaar heeft gezorgd voor het snel kunnen realiseren van noodopvang. Na eerste noodopvang voor Oekraïners is de locatie geschikt voor de eventuele huisvesting van vergunninghouders met een acute status en later reguliere sociale huur. De hogere kosten en opbrengsten in het jaar 2022 zijn hiervan het gevolg.
De voortgang van het project leidt ertoe dat in 2022 € 0,34 miljoen winst is genomen. De winstuitname wordt niet begroot.

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

eindwaarde (plansaldo) (€)

1.090.730

1.166.019

75.290

benodigd risicokapitaal (€)

275.448

133.175

142.272

voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

96%

95%

-1%

woningbouw (totaal programma)

1.120

1.367

247

bedrijven (m2)

2.568

2.568

0

kantoren (m2 bvo)

0

0

0

voorzieningen (m2 bvo)

65.285

54.730

-10.555

eindjaar

2026

2026

0

Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 0,08 miljoen tot € 1,17 miljoen De verbetering komt doordat er meer grondopbrengsten bij de kavels 3n8 tot 3n10 wordt gerealiseerd.
De realisatie van de 224 tijdelijke woningen zorgt voor de afname van het aantal m2 bvo voorzieningen.
Daarnaast is het benodigd risicokapitaal gedaald met € 0,14 miljoen tot € 0,13 miljoen Dit is vooral toe te schrijven aan het wegvallen van één risico dat was opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45