Deel A: Totaalbeeld gebiedsontwikkelingen

Ontwikkeling van het weerstandsvermogen

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van het weerstandvermogen beschreven. Door de actualisatie van de grondportefeuille is het weerstandsvermogen gewijzigd. In de paragraaf Grondbeleid van de Programmarekening 2022 wordt de hoofdlijn weergegeven. In dit MPGA 2023 worden de actualisaties op grondexploitatieniveau gepresenteerd alsmede de effecten daarvan op het weerstandsvermogen en ter vaststelling aan de Raad voorgelegd. Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van het beschikbaar weerstandsvermogen van het grondbedrijf per 31 december 2022 zien.

bedragen x € 1 miljoen

Weerstandsvermogen 

PB2023

PR2022

Gerealiseerd vermogen / harde buffer van het weerstandsvermogen

24

36

Nog te verdienen / zachte buffer van het weerstandsvermogen

159

45

Totaal weerstandsvermogen

183

81

 
Op basis van de huidige uitgangspunten en verwachtingen komt het saldo van het harde vermogen (de vrij beschikbare reserve) uit op € 35,9 miljoen. Dat is tevens de afdracht die het grondbedrijf over 2022 aan de gemeente kan doen.

Het zachte vermogen (de potentiële winst in de komende jaren) komt uit op € 45 miljoen. Dat is flink lager dan in de Programmabegroting 2023 werd verwacht. Dit komt enerzijds doordat de huidige actualisatie van de grondexploitaties een negatief effect heeft. Maar ook en vooral doordat de risico’s nu veel hoger worden ingeschat. Dat komt door de verslechterde situatie op de woningmarkt. Die risico’s zitten nu in de cijfers. Zelfs als alle risico’s optreden, kunnen we per saldo dus nog een positief resultaat verwachten op de lopende gebiedsontwikkelingen.

De financiële effecten op het weerstandsvermogen van het grondbedrijf zijn exclusief de mutaties in het resultaat en de risico’s van de grondexploitatie Hortus. Deze worden binnen de Algemene Dienst in de paragraaf Floriade van de jaarrekening verantwoord. Onze intentie is om vanaf de Programmabegroting 2024 de grondexploitatie Hortus volledig binnen het Grondbedrijf te verwerken.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45