Grondexploitaties

258 Hortus

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

kosten (€)

11.591.086

5.754.594

5.836.492

opbrengsten (€)

9.689.884

3.389.147

-6.300.737

winstuitname (€)

0

0

0

woningbouw (aantallen geleverd)

65

5

-60

bedrijven (m2)

0

0

0

kantoren (m2 bvo)

0

0

0

voorzieningen (m2 bvo)

13.500

13.500

0

 

De voortgang van het project is in 2022 vertraagd. Met Weerwater CV is een contract gesloten voor de verkoop en levering van kavels door de gemeente en het doorbelasten van gemaakte kosten door Weerwater CV. Doordat er in 2022 één tranche minder is geleverd en is doorgeschoven naar 2023, zijn er minder kosten doorbelast en opbrengsten gerealiseerd.
Het gemeentelijke deel van de kosten is in 2022 wel hoger uitgevallen met ca. € 0,9 miljoen Dit komt met name door hogere kosten voor de aanleg van het Arboretum & openbaar groen en overige investeringen die een relatie hebben met de toekomstige ontwikkelingen rondom de voormalige jachthaven.  

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

eindwaarde (plansaldo) (€)

-17.377.503

-17.973.259

-595.756

benodigd risicokapitaal (€)

2.221.016

1.928.908

292.108

voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

71%

76%

5%

woningbouw (totaal programma)

660

660

0

bedrijven (m2)

0

0

0

kantoren (m2 bvo)

0

0

0

voorzieningen (m2 bvo)

46.847

46.847

0

eindjaar

2025

2025

0

Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,6 miljoen tot € 17,97 miljoen nadelig.
Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de overschrijdingen in 2022, zoals staan benoemd in de vorige alinea.

Het risicoprofiel is gedaald vanwege het vervallen van een risico.

Het programma en het eindjaar zijn gelijk gebleven.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45