Grondexploitaties

111 Kustzone Haven

Jaarverslag grondexploitatie 2022

JAARVERSLAG

begroot

resultaat

verschil

kosten (€)

836.472

272.668

563.804

opbrengsten (€)

0

0

0

winstuitname (€)

0

0

0

woningbouw (aantallen geleverd)

0

0

0

bedrijven (m2)

0

0

0

kantoren (m2 bvo)

0

0

0

voorzieningen (m2 bvo)

0

0

0

 
De voortgang van het project is in 2022 vertraagd ten opzichte van de begroting.
Er zijn € 0,56 miljoen minder kosten gemaakt dan begroot. De reden van de vertraging in het project komt door de onzekerheid rondom de stikstofeisen en het verplaatsingstraject van een horecavestiging. Hierdoor is het bestemmingsplan voor dit gebied nog niet vastgesteld en zijn de uitvoerende werkzaamheden doorgeschoven naar 2023 en verder.

Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie

GRONDEXPLOITATIE

2022

2023

verschil

eindwaarde (plansaldo) (€)

2.936.060

2.189.436

-746.624

benodigd risicokapitaal (€)

5.291.716

6.850.439

-1.558.723

voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%)

5%

6%

1%

woningbouw (totaal programma)

243

243

0

bedrijven (m2)

0

0

0

kantoren (m2 bvo)

0

0

0

voorzieningen (m2 bvo)

6.000

6.000

0

eindjaar

2028

2029

-1

Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,75 miljoen tot € 2,19 miljoen voordelig. De verslechtering bestaat aan de kostenkant uit twee delen. De kosten voor bouw- en woonrijp maken zijn gestegen als gevolg van prijsontwikkelingen. Tevens zijn de plankosten toegenomen door extra inzet op de voor het project nadelige gevolgen van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) en de gesprekken met de horeca-ondernemer.

Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 1,56 miljoen tot € 6,85 miljoen Dit is grotendeels het gevolg van het aanpassen van het projectmarktrisico Er bestaat een reëel risico dat het huidige niveau van de grondopbrengsten gaat dalen als gevolg van zowel dalende VON-prijzen als stijging van met name de bouwkosten. Deze twee effecten versterken elkaar. Dit risico wordt apart in beeld gebracht bij de risicoparagraaf als projectmarktrisico in de geheime toelichting.

De looptijd is vertraagd met 1 jaar naar 2029.

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2023 11:49:31 met de export van 05/31/2023 11:40:45